കുറ്റം പറഞ്ഞാലും പരിഹസിച്ചാലും ലഗ്ഗിങ്ങ്സ് തന്നെയാണ് താരം: പെണ്ണുങ്ങളെ നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ഈ 6 ലഗ്ഗിംഗ്സ്‌ രഹസ്യങ്ങൾ!

കുറ്റം പറഞ്ഞാലും പരിഹസിച്ചാലും ലഗ്ഗിങ്ങ്സ് തന്നെയാണ് ..

8 months ago
Comments Off on കുറ്റം പറഞ്ഞാലും പരിഹസിച്ചാലും ലഗ്ഗിങ്ങ്സ് തന്നെയാണ് താരം: പെണ്ണുങ്ങളെ നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ഈ 6 ലഗ്ഗിംഗ്സ്‌ രഹസ്യങ്ങൾ!
2439

സ്ത്രീകൾക്ക്‌ അറിയാമോ നിങ്ങളുടെ സന്തത സഹചാരിയായ ഹാൻഡ്‌ ബാഗിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന അപകടങ്ങളെക്കുറിച്ച്‌?

സ്ത്രീകൾക്ക് കൈയ്യിൽ ഒരു ബാഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എവിടെയും ..

11 months ago
Comments Off on സ്ത്രീകൾക്ക്‌ അറിയാമോ നിങ്ങളുടെ സന്തത സഹചാരിയായ ഹാൻഡ്‌ ബാഗിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന അപകടങ്ങളെക്കുറിച്ച്‌?
1053

ഫാഷൻ രംഗം കയ്യടക്കുന്ന അടിവസ്ത്ര വിപണി: സ്ത്രീകളുടെ അടിവസ്ത്ര സങ്കൽപ്പങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മെച്ചപ്പെടാൻ ഒരു കാരണമുണ്ട്‌!

പരസ്യത്തില്‍ സുന്ദരിയുടെ പിറകെ അവളുടെ സൗന്ദര്യം ..

1 year ago
Comments Off on ഫാഷൻ രംഗം കയ്യടക്കുന്ന അടിവസ്ത്ര വിപണി: സ്ത്രീകളുടെ അടിവസ്ത്ര സങ്കൽപ്പങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മെച്ചപ്പെടാൻ ഒരു കാരണമുണ്ട്‌!
4641

സ്ത്രീകളെ അസ്വസ്ഥരാക്കുന്ന, അവരുടെ മനസമാധാനം നശിപ്പിക്കുന്ന 20 കാര്യങ്ങൾ

അടുത്തകാലത്ത്‌ നടത്തിയ ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റഡി അനുസരിച്ച്‌ ..

1 year ago
Comments Off on സ്ത്രീകളെ അസ്വസ്ഥരാക്കുന്ന, അവരുടെ മനസമാധാനം നശിപ്പിക്കുന്ന 20 കാര്യങ്ങൾ
4018

ഒരു‍ കു‍ഞ്ഞ്‌ ഗർഭാവസ്ഥയിൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പഠിക്കുന്ന ഈ ഏഴ്‌ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളെ അതിശയിപ്പിക്കും!

തന്റെയുള്ളിൽ ഒരു കുഞ്ഞു ജീവൻ വളരുകയാണ്‌…, ആ തിരിച്ചറിവു ..

2 years ago
Comments Off on ഒരു‍ കു‍ഞ്ഞ്‌ ഗർഭാവസ്ഥയിൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പഠിക്കുന്ന ഈ ഏഴ്‌ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളെ അതിശയിപ്പിക്കും!
3900