ശോഭനയുടെ മീടു വെളിപ്പെടുത്തതിൽ പകച്ച്‌ ആരാധകർ, ഒടുവിൽ സംഭവം വിശദീകരിച്ച്‌ ശോഭന വീണ്ടും

തൊണ്ണൂറുകളിലെ മലയാള സിനിമയുടെ നിറ സാന്നിധ്യം ആയിരുന്നു ..

5 months ago
Comments Off on ശോഭനയുടെ മീടു വെളിപ്പെടുത്തതിൽ പകച്ച്‌ ആരാധകർ, ഒടുവിൽ സംഭവം വിശദീകരിച്ച്‌ ശോഭന വീണ്ടും
570