ഗർഭിണിയായ ഭാര്യ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം താനാണെന്ന കുറ്റബോധം ഭർത്താവിനുണ്ടെങ്കിൽ?

എന്റെ പ്രണയം പേജും Malayalamemagazine.com മും ചേർന്ന്‌ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ..

10 months ago
Comments Off on ഗർഭിണിയായ ഭാര്യ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം താനാണെന്ന കുറ്റബോധം ഭർത്താവിനുണ്ടെങ്കിൽ?
724

എന്റെ പല്ലുകൾ അവളുടെ ഇടനെഞ്ചിലേക്ക്‌ ആഴ്‌ന്നിറങ്ങിയ വേദനയിലും കണ്ണുകൾ അടച്ചുകൊണ്ടവൾ പറഞ്ഞത്‌ ‘ഇന്ന്‌ രാത്രി ഞാൻ നിന്റേത്‌ മാത്രമാണ്‌’ എന്നാണ്‌!

എന്റെ പ്രണയം പേജും Malayalamemagazine.com മും ചേർന്ന്‌ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ..

10 months ago
Comments Off on എന്റെ പല്ലുകൾ അവളുടെ ഇടനെഞ്ചിലേക്ക്‌ ആഴ്‌ന്നിറങ്ങിയ വേദനയിലും കണ്ണുകൾ അടച്ചുകൊണ്ടവൾ പറഞ്ഞത്‌ ‘ഇന്ന്‌ രാത്രി ഞാൻ നിന്റേത്‌ മാത്രമാണ്‌’ എന്നാണ്‌!
2508