ഗർഭകാലത്ത്‌ മേക്കപ്പ്‌ ഒഴിവാക്കണം എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാരണങ്ങൾ അറിയാമോ?

പഠനങ്ങൾ പറയുന്നത്‌ ഗർഭിണികൾ സൗന്ദര്യ വർധന വസ്തുക്കൾ ..

2 years ago
Comments Off on ഗർഭകാലത്ത്‌ മേക്കപ്പ്‌ ഒഴിവാക്കണം എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാരണങ്ങൾ അറിയാമോ?
1981