പുതുവർഷത്തിൽ മലയാളികളെ വീണ്ടും ഞെട്ടിച്ച്‌ ലക്ഷ്മി റായ്‌, കാര്യം അന്വേഷിച്ച ആരാധകർക്ക്‌ കിട്ടിയ മറുപടി ഇങ്ങനെ

പുതുവർഷത്തിൽ മലയാളികളെ വീണ്ടും ഞെട്ടിച്ച്‌ ലക്ഷ്മി ..

2 months ago
Comments Off on പുതുവർഷത്തിൽ മലയാളികളെ വീണ്ടും ഞെട്ടിച്ച്‌ ലക്ഷ്മി റായ്‌, കാര്യം അന്വേഷിച്ച ആരാധകർക്ക്‌ കിട്ടിയ മറുപടി ഇങ്ങനെ
528