ഹിന്ദു വിശ്വാസ പ്രകാരം നിലവിളക്ക്‌ കൊളുത്തേണ്ടതും അണയ്ക്കേണ്ടതും എങ്ങനെ എന്നറിയാമോ?

ഐശ്വര്യത്തിന്റേയും, നന്മയുടെയും, സമൃദ്ധിയുടേയും ശോഭിക്കുന്ന ..

1 month ago
Comments Off on ഹിന്ദു വിശ്വാസ പ്രകാരം നിലവിളക്ക്‌ കൊളുത്തേണ്ടതും അണയ്ക്കേണ്ടതും എങ്ങനെ എന്നറിയാമോ?
908

ഒരിക്കലെങ്കിലും, മരിച്ചു പോയ പ്രീയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾ സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? എങ്കിൽ അതിന്റെ സൂചനകൾ എന്തൊക്കെയെന്ന് അറിഞ്ഞോളൂ

സ്വപ്‌നം കാണാത്തതായി ആരും തന്നെ ഉണ്ടാകില്ല. ഉറക്കത്തില്‍ ..

2 months ago
Comments Off on ഒരിക്കലെങ്കിലും, മരിച്ചു പോയ പ്രീയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾ സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? എങ്കിൽ അതിന്റെ സൂചനകൾ എന്തൊക്കെയെന്ന് അറിഞ്ഞോളൂ
1666

ഈ ദീപാവലിക്ക്‌ വീട്ടിൽ ഐശ്വര്യവും ഭാഗ്യവും വരണോ? എങ്കിൽ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന്‌ വാങ്ങിക്കോളൂ!

ഭാരതമൊട്ടാകെ ആചാരമാക്കിയിട്ടുള്ളോരു ദീപോത്സവമാണ് ..

2 months ago
Comments Off on ഈ ദീപാവലിക്ക്‌ വീട്ടിൽ ഐശ്വര്യവും ഭാഗ്യവും വരണോ? എങ്കിൽ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന്‌ വാങ്ങിക്കോളൂ!
3820

ഈ നാളുകാർ (രാശിക്കാർ) ആയ സ്ത്രീകളാണോ? എങ്കിൽ വിവാഹ ശേഷം അവർ ‘സൂപ്പർ ഭാര്യ’മാരാകും! ഭർത്താക്കന്മാർ ഭാഗ്യവാന്മാർ

നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ പല തരത്തിലും സ്വാധീനിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ..

2 months ago
Comments Off on ഈ നാളുകാർ (രാശിക്കാർ) ആയ സ്ത്രീകളാണോ? എങ്കിൽ വിവാഹ ശേഷം അവർ ‘സൂപ്പർ ഭാര്യ’മാരാകും! ഭർത്താക്കന്മാർ ഭാഗ്യവാന്മാർ
33529

ആരെങ്കിലും മരണപ്പെടുന്നതായി നിങ്ങൾ സ്വപ്നം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? എങ്കിൽ അതിന്റെ ലക്ഷണം ഇതാണെന്ന്‌

ഒരിക്കലെങ്കിലും സ്വപ്നം കാണാത്തവരായി ആരുമുണ്ടാകില്ല. ..

2 months ago
Comments Off on ആരെങ്കിലും മരണപ്പെടുന്നതായി നിങ്ങൾ സ്വപ്നം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? എങ്കിൽ അതിന്റെ ലക്ഷണം ഇതാണെന്ന്‌
9535

ആയില്യം നാളുകാർ നാഗദൈവത്തെ പൂജിക്കണോ? ആയില്യം നാളുകാരുടെ ഈ പ്രത്യേകത നിങ്ങൾക്കറിയാമോ?

ഹിന്ദു സംസ്‌കാരത്തിന്റെയും പൗരാണികസങ്കല്‍പ്പങ്ങളുടെയും ..

3 months ago
Comments Off on ആയില്യം നാളുകാർ നാഗദൈവത്തെ പൂജിക്കണോ? ആയില്യം നാളുകാരുടെ ഈ പ്രത്യേകത നിങ്ങൾക്കറിയാമോ?
471

ഈ ഇഷ്ടനിറം പറയും നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുള്ളതെല്ലാം: ഇഷ്ട നിറം എങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നു എന്നറിഞ്ഞോളൂ

നിറങ്ങള്‍ ഇല്ലാത്ത ഒരു ലോകത്തെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കാന്‍ ..

3 months ago
Comments Off on ഈ ഇഷ്ടനിറം പറയും നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുള്ളതെല്ലാം: ഇഷ്ട നിറം എങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നു എന്നറിഞ്ഞോളൂ
734

വീട്ടിൽ സന്ധ്യയ്ക്ക്‌ വിളക്ക്‌ വയ്ക്കാറുണ്ടോ? പൂജാറൂം ഒരുക്കുമ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഫലം വിപരീതമാകും

ഹിന്ദു ഭവനങ്ങളില്‍ സന്ധ്യയ്ക്ക് വിളക്ക് വയ്ക്കുക ..

3 months ago
Comments Off on വീട്ടിൽ സന്ധ്യയ്ക്ക്‌ വിളക്ക്‌ വയ്ക്കാറുണ്ടോ? പൂജാറൂം ഒരുക്കുമ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഫലം വിപരീതമാകും
743

ഐശ്വര്യവും സമ്പത്തും വർദ്ധിക്കണോ? എങ്കിൽ എത്രയും വേഗം ഈ വസ്തുക്കൾ വീട്ടിൽ നിന്ന്‌ മാറ്റിക്കോളൂ

നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തില്‍ വളരെ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്ന ..

3 months ago
Comments Off on ഐശ്വര്യവും സമ്പത്തും വർദ്ധിക്കണോ? എങ്കിൽ എത്രയും വേഗം ഈ വസ്തുക്കൾ വീട്ടിൽ നിന്ന്‌ മാറ്റിക്കോളൂ
1155

വീടിനു മുന്നിൽ വാഴ വച്ചു പിടിപ്പിക്കുന്നവരെ, നിങ്ങൾക്കറിയാമോ വീടിനു കണ്ണേറ്‌ ഏൽക്കാതിരിക്കാനും വാഴ സഹായിക്കുമെന്ന്, ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി

ദൃഷ്ടിദോഷത്തെപറ്റിയും അല്ലെങ്കില്‍ കണ്ണേറിനെപറ്റിയും ..

4 months ago
Comments Off on വീടിനു മുന്നിൽ വാഴ വച്ചു പിടിപ്പിക്കുന്നവരെ, നിങ്ങൾക്കറിയാമോ വീടിനു കണ്ണേറ്‌ ഏൽക്കാതിരിക്കാനും വാഴ സഹായിക്കുമെന്ന്, ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി
359