അറിയാമോ മൊബൈൽ നമ്പറിലും ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട്‌ നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യവും നിർഭാഗ്യവുമൊക്കെ

സംഖ്യാ ശാസ്ത്രം വളരെ പ്രചാരത്തിൽ ഉള്ള കാലം ആണല്ലോ ..

2 months ago
Comments Off on അറിയാമോ മൊബൈൽ നമ്പറിലും ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട്‌ നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യവും നിർഭാഗ്യവുമൊക്കെ
628

ക്ഷേത്രങ്ങളുടെയോ മറ്റ്‌ ആരാധനാലയങ്ങളുടേയോ സമീപത്ത്‌ വീട്‌ വയ്ക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാം?

പലരും പറഞ്ഞു നടക്കുന്ന കാര്യമാണ് ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപം ..

3 months ago
Comments Off on ക്ഷേത്രങ്ങളുടെയോ മറ്റ്‌ ആരാധനാലയങ്ങളുടേയോ സമീപത്ത്‌ വീട്‌ വയ്ക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാം?
374

ഈ നാളുകാരെ വിട്ടുകളയരുത്‌, ഒന്നാം തീയതി ഇവർ വീട്ടിൽ കയറിയാൻ ഐശ്വര്യവും കൈനീട്ടം നൽകിയാൽ സമ്പത്തും വർദ്ധിക്കുമത്രെ!

കാലം പുരോഗമിച്ചിട്ടും ഇപ്പോഴും തുടരുന്ന ചില വിശ്വാസങ്ങൾ ..

4 months ago
Comments Off on ഈ നാളുകാരെ വിട്ടുകളയരുത്‌, ഒന്നാം തീയതി ഇവർ വീട്ടിൽ കയറിയാൻ ഐശ്വര്യവും കൈനീട്ടം നൽകിയാൽ സമ്പത്തും വർദ്ധിക്കുമത്രെ!
3345

ഐശ്വര്യത്തിനും അഭീഷ്ടകാര്യ സിദ്ധിക്കും വ്യാഴാഴ്ച വ്രതം അത്യുത്തമം: എങ്ങനെ വ്രതം എടുക്കണം എന്നറിഞ്ഞോളൂ

വിശ്വാസികൾ വ്രതങ്ങള്‍ക്കും അനുഷ്ഠനങ്ങള്‍ക്കും ..

4 months ago
Comments Off on ഐശ്വര്യത്തിനും അഭീഷ്ടകാര്യ സിദ്ധിക്കും വ്യാഴാഴ്ച വ്രതം അത്യുത്തമം: എങ്ങനെ വ്രതം എടുക്കണം എന്നറിഞ്ഞോളൂ
1041

സാമുദ്രിക ശാസ്ത്ര പ്രകാരം കാലുകളെ കുറിച്ചുള്ള ഈ 5 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരും നമ്മുടെ ഭാഗ്യവും നിർഭാഗ്യവും

എന്താണ് സാമുദ്രിക ശാസ്ത്രം? നമ്മുടെ ശരീരഭാഗത്തിന്റെ ..

4 months ago
Comments Off on സാമുദ്രിക ശാസ്ത്ര പ്രകാരം കാലുകളെ കുറിച്ചുള്ള ഈ 5 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരും നമ്മുടെ ഭാഗ്യവും നിർഭാഗ്യവും
753

വീട്ടിനുള്ളിൽ മണി പ്ലാന്റ്‌ വച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇങ്ങനെയാണ് വച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ദമ്പതികൾ തമ്മിൽ കലഹവും ധന നഷ്ടവും ആകും ഉണ്ടാവുക!

ഒരു വീട് പണി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ വീടിന്റെ അലങ്കാരം പൂർത്തിയാക്കാൻ ..

5 months ago
Comments Off on വീട്ടിനുള്ളിൽ മണി പ്ലാന്റ്‌ വച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇങ്ങനെയാണ് വച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ദമ്പതികൾ തമ്മിൽ കലഹവും ധന നഷ്ടവും ആകും ഉണ്ടാവുക!
953

ഈ 10 സൂചനകൾ സൂക്ഷിക്കുക, നമുക്ക്‌ ഉടൻ ധന നഷ്ടം ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് നിമിത്തശാസ്ത്രം പറയുന്നത്‌

സൂചനകളും നിമിത്തങ്ങളും ജ്യോതിഷപരമായി വളരെ പ്രാധാന്യം ..

11 months ago
Comments Off on ഈ 10 സൂചനകൾ സൂക്ഷിക്കുക, നമുക്ക്‌ ഉടൻ ധന നഷ്ടം ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് നിമിത്തശാസ്ത്രം പറയുന്നത്‌
1924

മരിച്ചു പോയവർ ഉപയോഗിച്ച ഈ വസ്തുക്കൾ ഒരു കാരണവശാലും വീട്ടിൽ സൂക്ഷിക്കരുതത്രെ, അത്‌ വലിയ ദോഷം ചെയ്യുമെന്ന്!

പ്രതീക്ഷിക്കാതെ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നമ്മളെ തേടി എത്തുന്ന ..

1 year ago
Comments Off on മരിച്ചു പോയവർ ഉപയോഗിച്ച ഈ വസ്തുക്കൾ ഒരു കാരണവശാലും വീട്ടിൽ സൂക്ഷിക്കരുതത്രെ, അത്‌ വലിയ ദോഷം ചെയ്യുമെന്ന്!
2755

ഇതിൽ ഏത്‌ രീതിയിലാണ് നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നത്‌? ഇരിക്കുന്നത്‌ കണ്ട്‌ മനസിലാക്കാം ഒരാളുടെ ശരിയായ വ്യക്തിത്വവും സ്വഭാവവും!

ഇരിപ്പുകണ്ടാലറിയാം ആളിന്റെ സ്വഭാവം! ഒരാളുടെ വ്യക്തിത്വ ..

1 year ago
Comments Off on ഇതിൽ ഏത്‌ രീതിയിലാണ് നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നത്‌? ഇരിക്കുന്നത്‌ കണ്ട്‌ മനസിലാക്കാം ഒരാളുടെ ശരിയായ വ്യക്തിത്വവും സ്വഭാവവും!
9220