ജ്യോതിഷപ്രകാരം 2019 ജനുവരി 21 മുതല്‍ 27 വരെയുള്ള നക്ഷത്രഫലങ്ങളും ദോഷ പരിഹാരങ്ങളും

വാരഫലം ( 2019 ജനുവരി 21 മുതല്‍ 27 വരെ) മേടം (അശ്വതി, ഭരണി, കാര്‍ത്തിക1/4) ..

2 months ago
Comments Off on ജ്യോതിഷപ്രകാരം 2019 ജനുവരി 21 മുതല്‍ 27 വരെയുള്ള നക്ഷത്രഫലങ്ങളും ദോഷ പരിഹാരങ്ങളും
757

ക്ഷേത്രങ്ങളുടെയോ മറ്റ്‌ ആരാധനാലയങ്ങളുടേയോ സമീപത്ത്‌ വീട്‌ വയ്ക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാം?

പലരും പറഞ്ഞു നടക്കുന്ന കാര്യമാണ് ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപം ..

3 months ago
Comments Off on ക്ഷേത്രങ്ങളുടെയോ മറ്റ്‌ ആരാധനാലയങ്ങളുടേയോ സമീപത്ത്‌ വീട്‌ വയ്ക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാം?
383

ജ്യോതിഷപ്രകാരം 2018 ഡിസംബര്‍ 24 മുതല്‍ 30 വരെയുള്ള നക്ഷത്രഫലങ്ങളും ദോഷ പരിഹാരങ്ങളും

വാരഫലം (2018 ഡിസംബര്‍ 24 മുതല്‍ 30 വരെ) മേടം (അശ്വതി, ഭരണി, ..

3 months ago
Comments Off on ജ്യോതിഷപ്രകാരം 2018 ഡിസംബര്‍ 24 മുതല്‍ 30 വരെയുള്ള നക്ഷത്രഫലങ്ങളും ദോഷ പരിഹാരങ്ങളും
1304

പെണ്ണിന്റെ ശരീരത്തിലെ ഈ മറുക് പറയും വിവാഹ ശേഷമുണ്ടാകുന്ന ഭാഗ്യത്തെക്കുറിച്ച്

ജാതകവും രാശിയും മാത്രമല്ല മറുക് നോക്കിയും നമ്മുടെ ..

4 months ago
Comments Off on പെണ്ണിന്റെ ശരീരത്തിലെ ഈ മറുക് പറയും വിവാഹ ശേഷമുണ്ടാകുന്ന ഭാഗ്യത്തെക്കുറിച്ച്
1656

ജ്യോതിഷപ്രകാരം 2018 ഡിസംബര്‍ 3 മുതല്‍ 9 വരെയുള്ള നക്ഷത്രഫലങ്ങളും ദോഷ പരിഹാരങ്ങളും

വാരഫലം (2018 ഡിസംബര്‍ 3 മുതല്‍ 9 വരെ) മേടം (അശ്വതി, ഭരണി, ..

4 months ago
Comments Off on ജ്യോതിഷപ്രകാരം 2018 ഡിസംബര്‍ 3 മുതല്‍ 9 വരെയുള്ള നക്ഷത്രഫലങ്ങളും ദോഷ പരിഹാരങ്ങളും
1094

നിങ്ങൾ ഡിസംബർ മാസത്തിൽ ജനിച്ചവരാണോ? എങ്കിൽ ഇതാ നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അറിയാൻ ആഗ്രഹിച്ച ചില രഹസ്യങ്ങൾ

ഡിസംബറിൽ ജനിച്ചവർ ഏറെ വ്യക്തിത്വമുള്ളവരും ,സൗന്ദര്യമുള്ളവരുമായിരിക്കും. ..

4 months ago
Comments Off on നിങ്ങൾ ഡിസംബർ മാസത്തിൽ ജനിച്ചവരാണോ? എങ്കിൽ ഇതാ നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അറിയാൻ ആഗ്രഹിച്ച ചില രഹസ്യങ്ങൾ
754

ഈ നാളുകാരെ വിട്ടുകളയരുത്‌, ഒന്നാം തീയതി ഇവർ വീട്ടിൽ കയറിയാൻ ഐശ്വര്യവും കൈനീട്ടം നൽകിയാൽ സമ്പത്തും വർദ്ധിക്കുമത്രെ!

കാലം പുരോഗമിച്ചിട്ടും ഇപ്പോഴും തുടരുന്ന ചില വിശ്വാസങ്ങൾ ..

4 months ago
Comments Off on ഈ നാളുകാരെ വിട്ടുകളയരുത്‌, ഒന്നാം തീയതി ഇവർ വീട്ടിൽ കയറിയാൻ ഐശ്വര്യവും കൈനീട്ടം നൽകിയാൽ സമ്പത്തും വർദ്ധിക്കുമത്രെ!
3347

ജ്യോതിഷപ്രകാരം 2018 നവംബർ 26 മുതൽ ഡിസംബർ 2 വരെയുള്ള നക്ഷത്രഫലങ്ങളും ദോഷ പരിഹാരങ്ങളും

വാരഫലം (2018 നവംബർ 26 മുതൽ ഡിസംബർ 2 വരെ) മേടം (അശ്വതി, ഭരണി, ..

4 months ago
Comments Off on ജ്യോതിഷപ്രകാരം 2018 നവംബർ 26 മുതൽ ഡിസംബർ 2 വരെയുള്ള നക്ഷത്രഫലങ്ങളും ദോഷ പരിഹാരങ്ങളും
1082