ജ്യോതിഷപ്രകാരം 2019 ജനുവരി 21 മുതല്‍ 27 വരെയുള്ള നക്ഷത്രഫലങ്ങളും ദോഷ പരിഹാരങ്ങളും

വാരഫലം ( 2019 ജനുവരി 21 മുതല്‍ 27 വരെ) മേടം (അശ്വതി, ഭരണി, കാര്‍ത്തിക1/4) ..

2 months ago
Comments Off on ജ്യോതിഷപ്രകാരം 2019 ജനുവരി 21 മുതല്‍ 27 വരെയുള്ള നക്ഷത്രഫലങ്ങളും ദോഷ പരിഹാരങ്ങളും
750

ജ്യോതിഷപ്രകാരം 2019 ജനുവരി 14 മുതല്‍ 20 വരെയുള്ള നക്ഷത്രഫലങ്ങളും ദോഷ പരിഹാരങ്ങളും

വാരഫലം (2019 ജനുവരി 14 മുതല്‍ 20 വരെ) മേടം (അശ്വതി, ഭരണി, കാര്‍ത്തിക1/4) ..

2 months ago
Comments Off on ജ്യോതിഷപ്രകാരം 2019 ജനുവരി 14 മുതല്‍ 20 വരെയുള്ള നക്ഷത്രഫലങ്ങളും ദോഷ പരിഹാരങ്ങളും
731

ജ്യോതിഷപ്രകാരം 2019 ജനുവരി 07 മുതല്‍ 13 വരെയുള്ള നക്ഷത്രഫലങ്ങളും ദോഷ പരിഹാരങ്ങളും

വാരഫലം (2019 ജനുവരി 07 മുതല്‍ 13 വരെ) മേടം (അശ്വതി, ഭരണി, കാര്‍ത്തിക1/4) ..

2 months ago
Comments Off on ജ്യോതിഷപ്രകാരം 2019 ജനുവരി 07 മുതല്‍ 13 വരെയുള്ള നക്ഷത്രഫലങ്ങളും ദോഷ പരിഹാരങ്ങളും
761