മലയാളം ഇ മാഗസിൻ.കോം

ശാരീ രിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ പങ്കാളി ഇങ്ങനെയാണോ? എങ്കിൽ ഉറപ്പായും അവർ അഭിനയിക്കുകയാണ്‌

മാനവരാശിയുടെ നിലനിൽപ്പ്‌ തന്നെ ദമ്പതികൾ തമ്മിലുള്ള ശാരീ രികവും മാനസികവുമായ അടുപ്പത്തെ ആശ്രയിച്ചാണ്‌ ഇരിക്കുന്നത്‌. സന്തോഷകരമായ ഒരു ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ ശാരീ രിക ബന്ധത്തിന്‌ വലിയ പങ്കാണുള്ളത്‌. എന്നാൽ എത്ര ദമ്പതികൾക്കിടയിൽ ഈ ബന്ധം മികച്ചതായും സന്തോഷത്തോടെയും നടക്കുന്നു എന്നത്‌ ഇപ്പോഴും ഉത്തരം കിട്ടാത്ത ചോദ്യമാണ്‌. ദമ്പതികൾ തമ്മിൽ ഇക്കാര്യം തുറന്നു സംസാരിക്കാറില്ല എന്നതാണ്‌ അതിന്റെ പ്രശ്നം.

അതേ സമയം പങ്കാളികൾ ചിലപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിക്കുന്നകാര്യമാണ്‌ തങ്ങളുടെ പങ്കാളി ശാരീ രിക ബന്ധത്തിൽ തൃപ്തനാണോ അതോ അഭിനയിക്കുകയാണോ എന്ന്‌? ചില പഠനങ്ങൾ പറയുന്നത്‌ 30 മുതൽ 40 ശതമാനം പുരുഷന്മാർ മാത്രമാണ്‌ എജാകു വേഷനും മൂർച്‌യും ഒരുപോലെ അനുഭവിക്കുന്നവർ. സ്ത്രീകളിൽ ഇത്‌ 20 മുതൽ 30 ശതമാനമാണ്‌. ശേഷിക്കുന്നവർ പങ്കാളിക്കു മുന്നിൽ മൂർച്ച അഭിനയിക്കുകയാണത്രെ.

ശാരീ രികമായി ബന്ധപ്പെട്ടു എന്നതുകൊണ്ട്‌ എല്ലാവർക്കും എല്ലായ്പ്പോഴും മൂർച്‌ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല എന്നാണ്‌ ഇതിൽനിന്നും മനസിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്‌. സ്ത്രീകളിലും പുരുഷന്മാരിലും മൂർച് പല ഘടകങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചാണിരിക്കുന്നത്‌. ബന്ധത്തിലേർപ്പെട്ട്‌ വളരെക്കുറച്ച്‌ സമയത്തിനുള്ളിൽ പുരുഷന്‌ മൂർച് സംഭവിക്കുന്നു.

മസ്തിഷ്കത്തിൽ അനുനിമിഷം മാറിമറിയുന്ന ജൈവ രാസതന്മാത്രകളാൽ, പ്രത്യേകിച്ച്‌ പ്രൊലാക്ടിൻ, ഓക്സിട്ടോസിൻ, സെറട്ടോണിൻ, എൻഡോർഫിൻ എന്നിവയുടെ ഒറ്റയ്ക്കും കൂട്ടായുമുള്ള പ്രവർത്തനവും, പുരുഷ ഹോർമോണായ ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോണിന്റെ പ്രവർത്തനഫലവുമായിട്ടാണ്‌ സാധാരണഗതിയിൽ വിചാരങ്ങളും വികാരങ്ങളും അതിനെത്തുടർന്നുള്ള ഉത്തേ ജനവും പ്രവൃത്തികളും എജാ കുവേ ഷനും മൂർച്മെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നത്‌.

ബന്ധ പ്പെടലിനെ വെറും ശാരീ രികമായ പ്രവർത്തനങ്ങളായി കാണുകയും, ഭാര്യയ്ക്ക്‌ ഭർത്താവിനോടും, ഭർത്താവിന്‌ ഭാര്യയോടുമുള്ള ഒരു കടമ ജോലിയായി ഇതിനെ കാണുകയോ, അതോടൊപ്പം തന്നെ ബന്ധ പ്പെടുമ്പോൾത്തന്നെ ആധിയും ഭയവും ആകാംക്ഷയും മറ്റ്‌ നിഷേധാത്മകചിന്തകളും വിടാതെ പിന്തുടരുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ്‌ മൂർച് ആസ്വദിക്കാൻ ആവാതെ പോവുന്നത്‌.

മനസും ശരീരവും ഒരവസ്ഥയിൽ നിലനിർത്തുന്നതിനുള്ള കഴിവാണ്‌ ഇവിടെ വേണ്ടത്‌. സ്ത്രീകളിൽ പക്ഷേ, ആകാംക്ഷയെ നിലനിർത്തുന്ന പെരിഅക്വിഡക്ടൽ ഗൈ റെ കൂടുതലായി ഉദ്ദീപിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതിന്റെ ഫലമായും, ഇതോടൊപ്പം അമൈഗ്ഡാല, ഹൈപ്പോകംപസ്‌ എന്നീ ഭാഗങ്ങൾ പുരുഷന്മാരിൽ സ്വിച്ച്‌ ഓഫ്‌ ആവുന്നത്ര വേഗത്തിൽ സ്ത്രീകളിൽ സ്വിച്ച്‌ ഓഫ്‌ ആവാത്തതിനാലും ആണ്‌ സ്ത്രീകൾക്ക്‌ ആ സുഖം ആസ്വദിക്കാൻ കൂടുതൽ സമയം വേണ്ടിവരുന്നത്‌.

Avatar

Staff Reporter