മലയാളം ഇ മാഗസിൻ.കോം

പുതിയ ഗ്യാസ്‌ കണക്ഷനെടുക്കാൻ ഇനി ഏജൻസിയിലേക്ക്‌ പോകേണ്ട, അഡ്രസ്‌ പ്രൂഫും വേണ്ട: പകരം സംവിധാനം ഇങ്ങനെ

ഒരു പുതിയ എൽപിജി ഗ്യാസ് കണക്ഷൻ ലഭിക്കുന്നതിന് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഗ്യാസ് ഏജൻസിയിലേക്ക് പോകേണ്ടതില്ല. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മിസ്ഡ് കോളിൽ എൽപിജി കണക്ഷൻ ലഭിക്കും

കണക്ഷൻ എങ്ങനെ ലഭിക്കും
ഇതിനായി നിങ്ങൾ 8454955555 എന്ന നമ്പറിൽ മിസ്ഡ് കോൾ നൽകണം. അതിനുശേഷം ഇൻഡെയ്ൻ നിങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടും. കണക്ഷനായി, വിലാസ തെളിവ്, ആധാർ വിവരങ്ങൾ എന്നി രേഖകൾ നൽകണം.

ഒരു മിസ്ഡ് കോൾ ഉപയോഗിച്ച് സിലിണ്ടർ ബുക്ക് ചെയ്യാം
നിലവിലുള്ള ഇൻഡെയ്ൻ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് അവരുടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഫോൺ നമ്പറിൽ നിന്ന് 8454955555 എന്ന നമ്പറിലേക്ക് ഒരു മിസ്ഡ് കോൾ നൽകി റീഫില്ലുകൾ ബുക്ക് ചെയ്യാം. പുതിയ കണക്ഷൻ എടുക്കാനും ബുക്ക് റീഫിൽ ചെയ്യാനുമുള്ള സൗകര്യം ഒരേ നമ്പറിൽ ലഭ്യമാകും.

വിലാസം തെളിയിക്കാതെ പുതിയ കണക്ഷൻ ലഭ്യമാകും
എൽപിജി ഗ്യാസ് കണക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി മേൽവിലാസം തെളിവ് ആവശ്യമില്ല. പുതിയ നിയമമനുസരിച്ച്, മാതാപിതാക്കളുടെയോ സഹോദരങ്ങളുടെയോ കുടുംബത്തിലെ മറ്റേതെങ്കിലും ബന്ധുക്കളുടെയോ പേരിൽ ഗ്യാസ് കണക്ഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, മറ്റ് കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും ഈ വിലാസം പ്രയോജനപ്പെടുത്താം.

ഈ വിലാസം പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കുടുംബം ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ വരുന്ന കമ്പനിയുടെ ഗ്യാസ് ഏജൻസിയിൽ പോയി മുമ്പത്തെ ഗ്യാസ് കണക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ നൽകണം. പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം, ഒരു പുതിയ ഗ്യാസ് കണക്ഷൻ ലഭ്യമാകും.

Avatar

Kallus

Video Content Creator