മലയാളം ഇ മാഗസിൻ.കോം

വിറകടുപ്പിൽ ചട്ടിയിൽ വേവിച്ച കോഴി ഇറച്ചിക്കറിയും കൊല്ലക്കാരുടെ ചീനി വേവിച്ചതും

വിറകടുപ്പിൽ ചട്ടിയിൽ വേവിച്ച കോഴി ഇറച്ചിക്കറിയും കൊല്ലക്കാരുടെ ചീനി വേവിച്ചതും. കാണാം വീഡിയോ…

Avatar

Staff Reporter