മലയാളം ഇ മാഗസിൻ.കോം

ഈ ഒരു പൊരുത്തമുണ്ടെങ്കിൽ ഭാര്യാ-ഭർതൃ ബന്ധം ദൃഢവും ഐശ്വര്യമുള്ളതും ആയിരിക്കും, നിങ്ങളിലുണ്ടോ ഈ പൊരുത്തം എന്ന് നോക്കൂ

കേരളീയർ വിവാഹപ്പൊരുത്തം നോക്കുമ്പോൾ 10 പൊരുത്തങ്ങളാണ്‌ കണക്കാക്കുന്നത്‌. ഇതിൽ മിക്കവരും ഗൗരവമായി എടുക്കാത്തതും എന്നാൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതുമാണ്‌ യോ നിപ്പൊരുത്തം.

നക്ഷത്രങ്ങളെ സ്ത്രീയോ നീ നക്ഷത്രങ്ങളെന്നും പുരുഷയോ നി നക്ഷത്രങ്ങളെന്നും തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്‌. സ്ത്രീ, സ്ത്രീയോ നി നക്ഷത്രത്തിലും പുരുഷൻ പുരുഷ യോ നി നക്ഷത്രത്തിലുമാണ്‌ ജനിച്ചതെങ്കിൽ യോ നിപ്പൊരുത്തം ഉത്തമാകും. യോ നിപ്പൊരുത്തം ഉണ്ടെങ്കിൽ വിധേയത്വവും ലൈം ഗി ക സംതൃപ്തിയും സുഖാനുഭവങ്ങളും സാമ്പത്തികാഭിവൃദ്ധിയുമാണ്‌ ഫലം രണ്ടുപേരും സ്ത്രീ നക്ഷത്രത്തിലാണ്‌ ജനിക്കുന്നതെങ്കിൽ മദ്ധ്യമമാണ്‌ ഫലം. രണ്ടുപേരും പുരുഷ നക്ഷത്രത്തിലാണെങ്കിൽ ദോഷമാണ്‌. വിരുദ്ധ യോ നികൾ തമ്മിൽ ചേർക്കപ്പെടുന്ന ദാമ്പത്യം കഷ്ടതരമായിരിക്കും.

നക്ഷത്രങ്ങളിൽ നപുംസകം എന്നൊരു വിഭാഗം കൂടി ഉണ്ടെന്നും അഭിപ്രായമുണ്ട്‌. മകയിരം, മൂലം, ചതയം എന്നിവയാണ്‌ അവ. സ്ത്രീ നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ച പുരുഷൻ നപുംസക നക്ഷത്രത്തിൽപ്പെട്ട സ്ത്രീയെയും, നപുംസക നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ച പുരുഷൻ പുരുഷ യോ നിയിലോ നപുംസക യോ നിയിലോ പെട്ട സ്ത്രീയെയും വിവാഹം കഴിക്കുന്നത്‌ ശോഭനമല്ല.

ചിലർ മറ്റൊരു വിധത്തിലും യോ നിപ്പൊരുത്തം നോക്കാറുണ്ട്‌. അതനുസരിച്ച്‌ മകരം അവസാന പകുതിയും മീനവും പക്ഷിയോ നികളാണ്‌. കർക്കടകവും വൃശ്ചികവും സർപ്പ യോ നികളാണ്‌. മകരം ആദ്യപകുതി, ചിങ്ങം, മേടം, ഇടവം ഇവ പശുയോ നികളും ബാക്കിയുള്ള മിഥുനം, കർക്കടകം, കന്നി, തുലാം, വൃശ്ചികം, ധനു, മകരം അവസാനപകുതി, കുംഭം ഇവ നരയോ നികളുമാണ്‌. ഇതനുസരിച്ച്‌ സ്ത്രീപുരുഷന്മാർ ജനിച്ച കൂറുകൾ ഒരേ യോ നിയിൽപ്പെട്ടതാകുന്നത്‌ ഉത്തമം. പശുയോ നിക്ക്‌ സർപ്പ യോ നിയും പക്ഷി യോ നിയും ചേരില്ല. മനുഷ്യനും പശുവുമാണെങ്കിൽ മദ്ധ്യമം. മനുഷ്യ യോ നിക്ക്‌ പക്ഷി, മൃഗ യോ നികൾ ഒരിക്കലും ചേർക്കരുത്‌.

നക്ഷത്രങ്ങൾ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന മൃഗങ്ങളെ കണക്കിലെടുത്തും യോ നിപ്പൊരുത്തം കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ഒരേ മൃഗ യോ നിയിൽപ്പെട്ട ചേർച്ചയാണ്‌ ഉത്തമം. ഉദാഹരണത്തിന്‌ അശ്വതിയും ചതയവും ഒരേ മൃഗത്തെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നു. അതിനാൽ ഈ നക്ഷത്രങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ചേർച്ച അനുകൂലമാകും. എന്നാൽ ആടും ആനയും തമ്മിലും നരിയും പശുവും തമ്മിലും കുതിരയും എരുമയും തമ്മിലും എലിയും പൂച്ചയും തമ്മിലും എലിയും പാമ്പു തമ്മിലും മാനും നായും തമ്മിലും ചേരില്ല.

Staff Reporter