മലയാളം ഇ മാഗസിൻ.കോം

വിജയവും ഐശ്വര്യവും വന്നു ചേരും ഈ ഭാഗ്യ ദിവസങ്ങളിൽ. ജ്യോതിഷവശാൽ ഓരോ നാളുകാരുടെയും ഭാഗ്യ ദിനങ്ങളും അശുഭ ദിനങ്ങളും അറിഞ്ഞോളൂ

ഓരോരുത്തർക്കും അവരവരുടെ രാശിചിഹ്നത്തെ ആശ്രയിച്ച്‌ ജീവിതത്തിൽ പല ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളുമുണ്ട്‌. ജ്യോതിഷപരമായ കണക്കുകൂട്ടലുകൾ അനുസരിച്ച്‌ ഓരോ ദിവസവും ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവ്‌ ഒരു രാശിചിഹ്നത്തിന്‌ ശുഭമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. അതുപോല തന്നെയാണ്‌ മാസത്തിലെ ചില ദിവസങ്ങളും. 12 രാശിചിഹ്നൾക്കും നല്ലതും മോശവുമായ ദിവസങ്ങൾ ഓരോ മാസവും ഉണ്ടാകുന്നു.

നിങ്ങളുടെ രാശിപ്രകാരം അശുഭകരമായ ദിനത്തിൽ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങളും പ്രവർത്തികളുമൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിന്‌ നേരെ മറിച്ച്‌ സംഭവിക്കാം. ഓരോ മാസവും ചില നല്ല ദിവസങ്ങളുമുണ്ട്‌. ആ ദിവസം വിജയം നിങ്ങളോടൊപ്പമായിരിക്കും. ഓരോ രാശിക്കാരുടെയും ഭാഗ്യദിനങ്ങളും നിർഭാഗ്യ ദിനങ്ങളും ഏതൊക്കെയാണെന്ന്‌ നോക്കാം…

മേടം (അശ്വതി, ഭരണി, കാര്‍ത്തിക1/4)
മേടം രാശിക്കാരുടെ ഭാഗ്യ തീയതികൾ ഇവയാണ്‌: 2, 3, 11, 12, 13, 21, 22, 29, 30, 31. നിർഭാഗ്യകരമായ തീയതികൾ ഇവ: 19, 20, 23, 24, 27, 28.

ഇടവം (കാര്‍ത്തിക3/4, രോഹിണി, മകയിരം 1/2)
ഇടവം രാശിയുടെ ഭാഗ്യ ദിനങ്ങൾ: 7, 8, 16, 17, 18, 25, 26. നിർഭാഗ്യകരമായ ദിനങ്ങൾ : 4, 5, 23, 24, 27, 28, 31.

മിഥുനം (മകയരം 1/2, തിരുവാതിര, പുണര്‍തം 3/4)
മിഥുനം രാശിക്കാരുടെ ഭാഗ്യ തീയതികൾ: 7, 8, 16, 17, 25, 26. മിഥുനം രാശിക്കാരുടെ നിർഭാഗ്യകരമായ തീയതികൾ : 4, 5, 23, 24, 27, 28, 31.

കര്‍ക്കിടകം (പുണര്‍തം 1/4, പൂയം, ആയില്യം)
കർക്കിടകം രാശിക്കാരുടെ ഭാഗ്യ ദിനങ്ങൾ : 9, 19, 11, 19, 20, 27, 28. കർക്കിടകം രാശിക്കാരുടെ നിർഭാഗ്യകരമായ തീയതികൾ : 2, 3, 6, 7, 8, 25, 26, 29, 30, 31.

ചിങ്ങം (മകം, പൂരം, ഉത്രം 1/4)
ചിങ്ങം രാശിക്കാരുടെ ഭാഗ്യ ദിനങ്ങൾ : 2, 3, 12, 13, 21, 22, 29, 30. ചിങ്ങം രാശിക്കാരുടെ നിർഭാഗ്യകരമായ ദിനങ്ങൾ : 4, 5, 6, 9, 10, 27, 28.

കന്നി (ഉത്രം 3/4, അത്തം, ചിത്തിര1/2)
കന്നി രാശിക്കാരുടെ ഭാഗ്യ ദിവസങ്ങൾ: 4, 5, 14, 15, 16, 23, 24. കന്നി രാശിക്കാരുടെ നിർഭാഗ്യകരമായ തീയതികൾ : 2, 3, 7, 8, 11, 12, 13, 29, 30.

തുലാം (ചിത്തിര 1/2, ചോതി, വിശാഖം 3/4)
തുലാം രാശിക്കാരുടെ ഭാഗ്യ തീയതികൾ : 7, 8, 17, 18, 25, 26. തുലാം രാശിക്കാരുടെ നിർഭാഗ്യകരമായ തീയതികൾ : 4, 5, 9, 10, 11, 14, 15, 31.

വൃശ്ചികം (വിശാഖം1/4, അനിഴം, തൃക്കേട്ട)
വൃശ്ചികം രാശിക്കാരുടെ ഭാഗ്യ തീയതികൾ : 9, 10, 19, 20, 27, 28. വൃശ്ചികം രാശിക്കാരുടെ നിർഭാഗ്യകരമായ തീയതികൾ : 6, 7, 8, 12, 13, 16, 17, 18.

ധനു (മൂലം, പൂരാടം, ഉത്രാടം 1/4)
ധനു രാശിക്കാരുടെ ഭാഗ്യ ദിനങ്ങൾ: 2, 3, 12, 13, 21, 22, 29, 30, 31. ധനു രാശിയുടെ നിർഭാഗ്യകരമായ ദിനങ്ങൾ ഇവയാണ്‌: 9, 10, 14, 15, 16, 19, 20.

മകരം (ഉത്രാടം 3/4, തിരുവോണം, അവിട്ടം 1/2)
മകരം രാശിക്കാരുടെ ഭാഗ്യ തീയതികൾ ഇവയാണ്‌: 4, 5, 6, 14, 15, 23, 24, 31. മകരം രാശിക്കാരുടെ അശുഭകര ദിനങ്ങൾ: 11, 12, 17, 18, 21, 22.

കുംഭം (അവിട്ടം 1/2, ചതയം, പൂരൂരുട്ടാതി 3/4)
കുംഭം രാശിക്കാരുടെ നല്ല ദിനങ്ങൾ : 6, 7, 8, 17, 18, 25, 26. കുംഭം രാശിക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ദിനങ്ങൾ : 14, 15, 19, 20, 23, 24.

മീനം (പൂരൂരുട്ടാതി1/4, ഉത്രട്ടാതി, രേവതി)
മീനം രാശിക്കാരുടെ ഭാഗ്യ തീയതികൾ: 9, 10, 11, 19, 27, 28. മീനം രാശിക്കാരുടെ നിർഭാഗ്യകരമായ തീയതികൾ: 16, 17, 18, 21, 22, 25, 26.

Avatar

Staff Reporter