മലയാളം ഇ മാഗസിൻ.കോം

വീടിന്റെ കന്നിമൂല ഇങ്ങനെയാണോ? എങ്കിൽ മാനഹാനിയും ധന നഷ്ടവും ദാമ്പത്യ തകർച്ചയും നിത്യ സംഭവമാകുമെന്ന് വാസ്തു പറയുന്നു

വാസ്തു എന്ന പദം ഇന്ന്‌ ഏവർക്കും സുപരിചിതമാണല്ലോ. ഗൃഹ സംബന്ധമായതെല്ലാം വാസ്തു അനുസരിച്ച്‌ വേണം എന്ന തരത്തിൽ ഏറെക്കുറെ ആളുകൾ എത്തിയിരിക്കുന്നു. നല്ലതു തന്നെ. ഒരു ഗൃഹ നിർമ്മാണത്തിന്‌ ശേഷം, വാസ്തു പരിശോധന നടത്തേണ്ടി വരുന്നത്‌ തികച്ചും ഭാഗ്യദോഷമാണ്‌. കാരണം ഭൂമി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്‌ മുതൽ വാസ്തുവിന്‌ പ്രാധാന്യം ഉണ്ട്‌.

ഒരു പ്രധാനകാര്യം ചുറ്റിത്തിരിക്കപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ കെട്ടിത്തിരിക്കപ്പെട്ട ഒരു വസ്തുവിൽ മാത്രമേ വാസ്തു ഉണ്ടാകുകയുളളു. ഭൂമിയുടെ ഉയർച്ച താഴ്ചകളനുസരിച്ചാണ്‌ വാസ്തുവിൽ ഭൂമിയുടെ പേരുകൾ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്‌. തെക്ക്‌ പടിഞ്ഞാറു വശം താഴ്‌ന്നും, വടക്കുകിഴക്ക്‌ ഭാഗം ഉയർന്നും ഇരിക്കുന്ന ഭൂമിക്ക്‌, ഭൂതവിഥി എന്നാണ്‌ നാമം. ഇത്‌ സകലവിധ കാര്യനാശത്തിനും ഇടയാക്കും എന്നാണ്‌ ശാസ്ത്രമതം. തെക്കു പടിഞ്ഞാറുവശമാണ്‌ കന്നിമൂല. നമ്മുടെ പ്രതിപാദ്യവിഷയവും കന്നിമൂലയാണ്‌.

ഏറ്റവും ശക്തിയേറിയ ദിക്കാണിത്‌. മറ്റ്‌ ഏഴ്‌ ദിക്കുകൾക്കും ദേവന്മാരെ നിശ്ചയിച്ച ശാസ്ത്രം ഈ ദിക്കിന്‌ മാത്രമാണ്‌, ഒരസുരനെ, അധിപനായി നിശ്ചയിച്ചത്‌. ഗുണമായാലും, ദോഷമായാലും, ഈ ദിക്കിൽ നിന്നുള്ള ഫലം വളരെപ്പെട്ടെന്ന്‌ അനുഭവവേദ്യമാകും. അതുകൊണ്ട്‌ തന്നെ ഈ ദിക്ക്‌ തുറസ്സായി ഇടുന്നത്‌ നല്ലതല്ല. ഈ ദിക്ക്‌ താഴ്‌ന്നു കിടക്കുന്നതും മലിനമായിരിക്കുന്നതും നല്ലതല്ല എന്ന്‌ അറിഞ്ഞിരിക്കുക. കുളമോ, കിണറോ, അഴുക്കുചാലുകളോ, കക്കൂസ്‌ ടാങ്കുകളോ, മറ്റ്‌ മലിന വസ്തുക്കളോ, പട്ടിക്കൂടോ, ചവറുകളോ, മറ്റ്‌ കുഴികളോ ഒന്നും തന്നെ വരാൻ പാടില്ല.

പ്രത്യേകിച്ച്‌ കന്നിമൂലയിൽ ശൗചാലയം പണിയരുത്‌. ഇതിന്‌ കാരണം ഭൂമിയുടെ പ്രദക്ഷിണ വീഥി അനുസരിച്ചു തെക്കുപടിഞ്ഞാറേ മൂലയിൽ നിന്നു വടക്കു കിഴക്കേ മൂലയിലേക്കാണ്‌ (ഈശാനകോൺ) ഊർജത്തിന്റെ പ്രവാഹം ഉണ്ടാകുന്നത്‌. കന്നിമൂലയിലെ ശൗചാലയം ഈ ഊർജത്തെ മലിനമാക്കും എന്നാണ്‌ വാസ്തു ശാസ്ത്രം പറയുന്നത്‌. ഈശാന കോണും കന്നിമൂലയും ശുദ്ധമായാൽ തന്നെ വീടിന്‌ ഐശ്വര്യമുണ്ടാകും. വാസ്തുപുരുഷന്റെ ശയനസ്ഥിതി അനുസരിച്ച്‌ കാൽ ഭാഗം വരുന്ന കന്നിമൂലയ്ക്കുണ്ടാകുന്ന ദോഷങ്ങൾ വീട്ടിലുള്ളവർക്ക്‌ കാലുവേദന വാതസംബന്ധിയായ അസുഖങ്ങളും മറ്റ്‌ ദുരിതങ്ങളും സമ്മാനിക്കുന്നു.

ഗൃഹവാസികളുടെ മാന്യത, ധനം ഇവയ്ക്കു ദോഷമുണ്ടാക്കുകയും, മദ്യം, മയക്കുമരുന്ന്‌, ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾക്ക്‌ അടിമപ്പെടുക എന്നിവയ്ക്ക്‌ കാരണമാകും, ഭാര്യാഭർത്താക്കന്മാർ തമ്മിൽ കലഹം മൂത്ത്‌ കുടുംബത്തകർച്ചയുണ്ടാകുകയും, കർമ്മ മേഖല ക്രമേണ നശിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നകാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ദോഷം, ആ വീട്ടിലെ സന്താനങ്ങൾക്ക്‌ ഗതിയില്ലാതെ വരിക എന്നതാണ്‌. കുട്ടികൾ എത്ര വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടായാലും, തൊഴിൽ ലഭിക്കാതിരിക്കുക, വഴിതെറ്റുക എന്നിവയാണ്‌. കുടുംബത്തിൽ അന്ത: ചിദ്രങ്ങൾ വരാം. വിവാഹതടസ്സങ്ങൾ നേരിടാം. ഭാഗ്യതടസ്സങ്ങൾ, കർമ്മ തടസ്സങ്ങൾ ഇവ വരാം.

പ്രപഞ്ചത്തിലെ രണ്ടു ഗുണപരമായ ഊർജ്ജങ്ങളിൽ ഒന്ന്‌ കിഴക്കു നിന്നും തുടങ്ങി പടിഞ്ഞാറ്‌ അവസാനിക്കുന്നു. മറ്റൊന്ന്‌ വടക്കുനിന്നും തുടങ്ങി തെക്ക്‌ അവസാനിക്കുന്നു. അപ്പോൾ രണ്ടു ഊർജ്ജങ്ങളുടേയും അവസാനം പടിഞ്ഞാറും തെക്കും ആകുന്നു. ഈ രണ്ടു ദിക്കിന്റേയും മൂലയാണ്‌ കന്നിമൂല. ഇതിൽ നിന്നും കന്നിമൂലയുടെ പ്രാധാന്യവും ദോഷവും മനസ്സിലാക്കാമല്ലൊ. പ്രപഞ്ച പുരുഷനായ വാസ്തുപുരുഷന്റെ ശയനസ്ഥിതി ഒന്നു പരിശോധിക്കാം. വാസ്തുപുരുഷൻ വടക്കുകിഴക്ക്‌ തലയും, തെക്ക്‌ പടിഞ്ഞാറ്‌ കാലുമായാണ്‌ ശയിക്കുന്നത്‌ (കന്നിമൂലയിൽ). അതുകൊണ്ട്‌ കന്നിമൂലയ്ക്കുണ്ടാകുന്ന ദോഷങ്ങൾ ഗൃഹവാസികൾക്ക്‌ കാല്‌ സംബന്ധിച്ച ദുരിതങ്ങൾ സമ്മാനിക്കുന്നു.

ഗൃഹാരംഭ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ തുടക്കം തന്നെ കന്നിമൂലയിൽ നിന്നും ആണല്ലൊ. പ്രഥമ സ്തംഭ ന്യാസം കന്നിയിലാവണം എന്നും ഉണ്ട്‌. ഇക്കാര്യത്തിൽ ചില അഭിപ്രായഭിന്നതകൾ ഉണ്ട്‌. ബ്രഹ്മപദത്തിന്റെ കന്നിയിൽ കുറ്റിവയ്ക്കാം എന്ന്‌ ഒരു ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥത്തിൽ ഉണ്ട്‌ . അതായിരിക്കാം കന്നിയിലെ കുറ്റി പ്രാധാന്യം. എന്തുതന്നെയായാലും യാതൊരു കാരണവശാലും വീടുകളിൽ കന്നിക്കിണ്ണർ പാടില്ല.

കന്നിമൂല തുറന്നു കിടക്കരുത്‌. അതിർത്തിയിൽ മതിൽ കെട്ടി സംരക്ഷിക്കണം. കന്നിമൂല എന്നത്‌ ഗണപതിക്കും നാഗങ്ങൾക്കും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്‌. അതിനാൽ തന്നെ ഈ ഭാഗത്തെ അശുദ്ധം വിഘ്നങ്ങൾക്കും പരാജയങ്ങൾക്കും കാരണമാകും. കന്നിമൂല എപ്പോഴും ശുദ്ധമായി കിടക്കണം. സുഗന്ധം വമിക്കുന്നതും ഭംഗിയുള്ളതുമായ പുഷ്പലതാദികളും ചെറിയ ഫലവൃക്ഷങ്ങളും ഒക്കെ ആകാം. പുല്ലോ ചവറോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നീക്കം ചെയ്യണം. തുളസിച്ചെടി നടുന്നത്‌ നല്ലത്‌.

ആത്മാവിന്റെ നിലനിൽപ്പിന്‌ ശരീരം ആവശ്യമായതുപോലെ മനുഷ്യശരീരത്തിന്റെ സുരക്ഷിതത്വത്തിന്‌ ആഹാരം കഴിഞ്ഞാൽ പ്രധാനമായി ആവശ്യമായുള്ളത്‌ ഒരു വീടാണ്‌. ആ വീട്ടിൽ സുഖമായി ജീവിക്കുകയാണല്ലോ ഏതൊരാളിന്റെയും താൽപ്പര്യം. അത്‌ നടക്കണമെങ്കിൽ വാസ്തു കൂടിയേതീരൂ. ബ്രഹ്മാണ്ഡത്തിൽ വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്ന മഹാശക്തിതന്നെയാണ്‌ മനുഷ്യനിലും മനുഷ്യൻ താമസിക്കുന്ന വസ്തുവിലും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്‌. ഇവ പരസ്പരം പൊരുത്തപ്പെട്ടുപോകുന്നതാണ്‌ ആ വീട്ടിലെ ജീവിതം സുസ്ഥിരമായി പോവുക എന്നു പറയുന്നത്‌.

വാസ്തുശാസ്ത്രമനുസരിച്ച്‌ പണ്ട്‌ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പല കൊട്ടാരങ്ങളും ക്ഷേത്രങ്ങളും, എന്തിനേറെ ഏത്‌ ഉണങ്ങിയ കാലാവസ്ഥയിൽ പോലും ജലം ലഭിക്കുന്ന എത്ര കിണറുകൾ ഇന്നും വിസ്മയമായി തുടരുന്നു. പ്രപഞ്ചത്തിലെ നാലുദിക്കിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുന്ന പ്രപഞ്ചശക്തിയെ എങ്ങനെ മനുഷ്യ ശക്തിയുമായി സമന്വയിപ്പിക്കാം എന്നതാണ്‌ വാസ്തുവിലെ പ്രതിപാദ്യം.

ആധുനിക വാസ്തു സിദ്ധാന്തം, ഗൃഹത്തിനു ജീവനില്ല , വാസ്തു പുരുഷനില്ല, ഗൃഹകാര്യങ്ങൾക്ക്‌ മുഹൂർത്തം നോക്കണ്ട, വാസ്തുദോഷം എന്നൊന്നില്ല അതുകൊണ്ടുതന്നെ പരിഹാരം എന്നത്‌ ആവശ്യമില്ല എന്ന്‌ പറയുമ്പോൾ ഭാരതീയ വാസ്തുശാസ്ത്രം ഉറപ്പിച്ചുപറയുന്നു, ഗൃഹത്തിന്‌ ജീവനുണ്ട്‌, ഗൃഹം മനുഷ്യനെ സ്വാധീനിക്കുന്നു, വാസ്തുപുരുഷ സങ്കൽപ്പം അതിപ്രധാനമാണ്‌. വാസ്തു ദേവതകളുടെ അനുഗ്രഹമില്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ജീവിതത്തിന്‌ ശാന്തിയും, സമാധാനവും ലഭിക്കുകയില്ല. അതുകൊണ്ട്‌ ഭാരതീയ വാസ്തു ശാസ്ത്രത്തിൽ ഉറച്ചുനിന്ന്‌ വേണം ഒരു ഗൃഹം പണിയുവാൻ.

രുദ്ര ശങ്കരന്‍, തിരുവന്തപുരം. ഫോണ്‍ : 9037820918, 9496779732

Avatar

Staff Reporter