മലയാളം ഇ മാഗസിൻ.കോം

ദൃശ്യം ഒരു പെർഫെക്ട്‌ ചിത്രമല്ല; രാഹുലിന്റെ സംശയത്തിന് സാക്ഷാൽ ജീത്തുജോസഫിന്റെ മറുപടി

മലയാളം ഇ-മാഗസിൻ.കോം വെബ്‌ പോർട്ടലിൽ വന്ന രാഹുലിന്റെ സംശയത്തിന്‌ സാക്ഷാൽ ജീത്തു ജോസഫിന്റെ മറുപടി… ഞങ്ങൾക്ക്‌ അങ്ങയോട്‌ ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ ബഹുമാനവും ആരാധനയും തോന്നുന്നു…

What rahul said is correct. As per script Georgekutty is giving a call to monichan from a phone booth after buying the breakfast from a restaurant ,the next day of murder that is on his way to dispose varun’s car and we have found one restaurant with a phone booth nearby. But when the shooting date changed we had to change the location in the last minute. because of that confusion and short of time we missed it. later my associate remind me of that and i said its ok we can avoid that evidence and we removed it from the script. but we forgot to remove that IG’s dialouge. That was truly my mistake or carelessness . Not only this there are so many other mistakes in drishyam.Nobody is making perfect movie , I believe .Error is humans . it will happen all the time and believe will happen again in my life. After all DRISHYAM is not a perfect film, but just a make belief. The great thing about malayaly audience is they are sharp, this kind of criticism will always heip film makers. So thank you very much rahul to pointing out this type of mistakes. JEETHU JOSEPH

ഇതായിരുന്നു രാഹുലിന്റെ സംശയം

Avatar

Staff Reporter