മലയാളം ഇ മാഗസിൻ.കോം

പുറത്തു പറയാൻ മടിക്കുന്ന സ്ത്രീകളുടെ ആർത്തവ പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള പരിഹാരങ്ങൾ

പുറത്തു പറയാൻ പോലും മടിക്കുന്ന സ്ത്രീകളുടെ ആർത്തവ പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള പരിഹാരങ്ങൾ, Menstrual Issues | Dr. Bindu P S, Consultant Gynaecologist, SUT Hospital Pattom Trivandrum, BRLife | SUT Hospital Health & Wellness Program. Must watch the video.

Avatar

Kallus

Video Content Creator