തേടി വരും കണ്ണുകളിൽ… ആ വ്യത്യസ്ത ശബ്ദത്തിന്റെ ഉടമ ഗായിക അമ്പിളി ഇവിടെയുണ്ട്‌!

ഓർക്കുന്നില്ലേ…. ’തേടി വരും കണ്ണുകളിൽ ഓടിയെത്തും ..

3 years ago
Comments Off on തേടി വരും കണ്ണുകളിൽ… ആ വ്യത്യസ്ത ശബ്ദത്തിന്റെ ഉടമ ഗായിക അമ്പിളി ഇവിടെയുണ്ട്‌!
462