ഗൾഫിൽ ഒരു ജോലിയാണോ ലക്ഷ്യം? എങ്കിൽ ഈ 15 കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും, ഉറപ്പ്‌!

ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും മറ്റു പല രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുമായി ..

1 year ago
Comments Off on ഗൾഫിൽ ഒരു ജോലിയാണോ ലക്ഷ്യം? എങ്കിൽ ഈ 15 കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും, ഉറപ്പ്‌!
1422

വീട്ടിലിരുന്ന് സമ്പാദിക്കാം; സ്ത്രീകൾക്ക് സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ചെയ്യാവുന്ന തൊഴിലുകൾ

ദൈനംദിന ചെലവുകൾ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കുടുംബത്തിൽ ..

3 years ago
Comments Off on വീട്ടിലിരുന്ന് സമ്പാദിക്കാം; സ്ത്രീകൾക്ക് സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ചെയ്യാവുന്ന തൊഴിലുകൾ
7565