കാക്ക നിമിത്തം ശുഭമോ അശുഭമോ? നിങ്ങൾ നിമിത്തത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കായി ഇതാ ചില ലക്ഷണങ്ങൾ!

ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ വീട്ടിലെ മുത്തശ്ശനോ മുത്തശിയോ ..

16 hours ago
Comments Off on കാക്ക നിമിത്തം ശുഭമോ അശുഭമോ? നിങ്ങൾ നിമിത്തത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കായി ഇതാ ചില ലക്ഷണങ്ങൾ!
203

ദിവസഫലം: ജ്യോതിഷവശാൽ നിങ്ങളുടെ ഇന്ന്‌ (ഞായര്‍, 22 ജൂലൈ 2018) എങ്ങനെ എന്നറിയാം

നിങ്ങളുടെ ഇന്ന്‌: 22.07.2018 (1193 കര്‍ക്കിടകം 6 ഞായര്‍) എങ്ങനെ ..

16 hours ago
Comments Off on ദിവസഫലം: ജ്യോതിഷവശാൽ നിങ്ങളുടെ ഇന്ന്‌ (ഞായര്‍, 22 ജൂലൈ 2018) എങ്ങനെ എന്നറിയാം
635

ജനിച്ച മാസം പറയും നിങ്ങൾ കടം വാങ്ങുമോ, വാങ്ങിയാൽ കൊടുക്കുമോ എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യം!

ദാരിദ്ര്യം എന്നൊരു വാക്ക് ഓർത്താൽ പോലും എല്ലാവരുടെയും ..

1 day ago
Comments Off on ജനിച്ച മാസം പറയും നിങ്ങൾ കടം വാങ്ങുമോ, വാങ്ങിയാൽ കൊടുക്കുമോ എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യം!
999

ഈ നാളുകാരുടെ (രാശിക്കാരുടെ) ചിരിയിൽ മയങ്ങരുതേ, അറിയാമോ ഇവർ സോപ്പിടാനും ‘തേയ്ക്കാനും’ മിടുക്കരാണ്!

ഒരു ചിരി കൊണ്ട് ഒരായിരം മനസ്സുകളിൽ സന്തോഷം നിറയ്ക്കുവാൻ ..

1 day ago
Comments Off on ഈ നാളുകാരുടെ (രാശിക്കാരുടെ) ചിരിയിൽ മയങ്ങരുതേ, അറിയാമോ ഇവർ സോപ്പിടാനും ‘തേയ്ക്കാനും’ മിടുക്കരാണ്!
919

ദിവസഫലം: ജ്യോതിഷവശാൽ നിങ്ങളുടെ ഇന്ന്‌ (ശനി, 21 ജൂലൈ 2018) എങ്ങനെ എന്നറിയാം

നിങ്ങളുടെ ഇന്ന്‌: 21.07.2018 (1193 കര്‍ക്കിടകം 5 ശനി) എങ്ങനെ ..

2 days ago
Comments Off on ദിവസഫലം: ജ്യോതിഷവശാൽ നിങ്ങളുടെ ഇന്ന്‌ (ശനി, 21 ജൂലൈ 2018) എങ്ങനെ എന്നറിയാം
689

ദിവസഫലം: ജ്യോതിഷവശാൽ നിങ്ങളുടെ ഇന്ന്‌ (വെള്ളി, 20 ജൂലൈ 2018) എങ്ങനെ എന്നറിയാം

നിങ്ങളുടെ ഇന്ന്‌: 20.07.2018 (1193 കര്‍ക്കിടകം 4 വെള്ളി) എങ്ങനെ ..

3 days ago
Comments Off on ദിവസഫലം: ജ്യോതിഷവശാൽ നിങ്ങളുടെ ഇന്ന്‌ (വെള്ളി, 20 ജൂലൈ 2018) എങ്ങനെ എന്നറിയാം
679

പേരിന്റെ അവസാനത്തെ അക്ഷരത്തിലും നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചില രഹസ്യങ്ങൾ ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ?

ഒരു പേരിൽ എന്താണ് കാര്യം എന്നൊക്കെ തമാശയായി എങ്കിലും ..

3 days ago
Comments Off on പേരിന്റെ അവസാനത്തെ അക്ഷരത്തിലും നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചില രഹസ്യങ്ങൾ ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ?
2224

ഈ നാളാണോ (രാശിയാണോ) എങ്കിൽ എന്ത്‌ ചെയ്തിട്ടും ഒരു കാര്യവുമില്ല, ദുഷ്‌പേര് ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങളെ പിന്തുടരും!

ചില വീടുകളിലും ചില സൗഹൃദങ്ങൾക്കിടയിലും ചില ഓഫീസ് കാര്യങ്ങളിലും ..

4 days ago
Comments Off on ഈ നാളാണോ (രാശിയാണോ) എങ്കിൽ എന്ത്‌ ചെയ്തിട്ടും ഒരു കാര്യവുമില്ല, ദുഷ്‌പേര് ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങളെ പിന്തുടരും!
2948

ദിവസഫലം: ജ്യോതിഷവശാൽ നിങ്ങളുടെ ഇന്ന്‌ (വ്യാഴം, 19 ജൂലൈ 2018) എങ്ങനെ എന്നറിയാം

നിങ്ങളുടെ ഇന്ന്‌: 19.07.2018 (1193 കര്‍ക്കിടകം 3 വ്യാഴം) എങ്ങനെ ..

4 days ago
Comments Off on ദിവസഫലം: ജ്യോതിഷവശാൽ നിങ്ങളുടെ ഇന്ന്‌ (വ്യാഴം, 19 ജൂലൈ 2018) എങ്ങനെ എന്നറിയാം
898

ഈ രാശിക്കാരെ / നാളുകാരെ കൂടെ കൂട്ടിക്കോളൂ, ഇവർ മറ്റുള്ളവരേക്കാൾ നന്നായി കുടുംബത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാണ്!

സാഹചര്യങ്ങളുടെ സമ്മർദ്ദവും കുടുംബത്തിൽ നിന്നുള്ള ..

4 days ago
Comments Off on ഈ രാശിക്കാരെ / നാളുകാരെ കൂടെ കൂട്ടിക്കോളൂ, ഇവർ മറ്റുള്ളവരേക്കാൾ നന്നായി കുടുംബത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാണ്!
1968