ജനിച്ച നക്ഷത്രം പറയും നിങ്ങളുടെ ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളും! ചതയം നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ചവരെക്കുറിച്ച്‌

കുംഭം രാശിയിലെ ഗാമ അക്വാറി എന്ന നക്ഷത്രമാണ് ചതയം. ജ്യോതിഷ ..

2 days ago
Comments Off on ജനിച്ച നക്ഷത്രം പറയും നിങ്ങളുടെ ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളും! ചതയം നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ചവരെക്കുറിച്ച്‌
1024

മണ്ഡലകാലത്ത്‌ ഇരുമുടിക്കെട്ടില്ലാതെ ദർശനം നടത്താൻ തിരുവിതാംകൂറിലെ പ്രധാന അയ്യപ്പക്ഷേത്രങ്ങൾ

ശരണം വിളികളോടെ പൊന്നു പതിനെട്ടാം പടികളിലേക്ക്‌ ഭക്തജനങ്ങൾ ..

3 days ago
Comments Off on മണ്ഡലകാലത്ത്‌ ഇരുമുടിക്കെട്ടില്ലാതെ ദർശനം നടത്താൻ തിരുവിതാംകൂറിലെ പ്രധാന അയ്യപ്പക്ഷേത്രങ്ങൾ
163

ജനിച്ച നക്ഷത്രം പറയും നിങ്ങളുടെ ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളും! പൂരാടം നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ചവരെക്കുറിച്ച്‌

പൂരാടം, പൂർ‌വ്വആഷാഢം എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. ഈ നക്ഷത്രത്തില്‍ ..

3 days ago
Comments Off on ജനിച്ച നക്ഷത്രം പറയും നിങ്ങളുടെ ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളും! പൂരാടം നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ചവരെക്കുറിച്ച്‌
866

അറിയാമോ ഞായർ, തിങ്കൾ തുടങ്ങി ജനിച്ച ദിവസത്തിനും നമ്മുടെ സ്വഭാവവും ഭാവിയും നിർണ്ണയിക്കാൻ കഴിയും

സമ്പത്തോ പ്രശസ്തിയോ ഒക്കെ ആർജ്ജിച്ചവരെ പറ്റി അവൻ/അവൾ ..

4 days ago
Comments Off on അറിയാമോ ഞായർ, തിങ്കൾ തുടങ്ങി ജനിച്ച ദിവസത്തിനും നമ്മുടെ സ്വഭാവവും ഭാവിയും നിർണ്ണയിക്കാൻ കഴിയും
1236

ജ്യോതിഷപ്രകാരം 2017 നവംബര്‍ 13 മുതല്‍ 19 വരെയുള്ള നക്ഷത്രഫലങ്ങളും ദോഷ പരിഹാരങ്ങളും

അശ്വതി, ഭരണി, കാര്‍ത്തിക 1/4 കുടുംബ ജീവിതത്തില്‍ സുഖവും ..

5 days ago
Comments Off on ജ്യോതിഷപ്രകാരം 2017 നവംബര്‍ 13 മുതല്‍ 19 വരെയുള്ള നക്ഷത്രഫലങ്ങളും ദോഷ പരിഹാരങ്ങളും
2345

ജനിച്ച നക്ഷത്രം പറയും നിങ്ങളുടെ ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളും! പൂരുരുട്ടാതി നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ചവരെക്കുറിച്ച്‌

പൂരുരുട്ടാതി നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ സ്ത്രീകൾക്ക് ..

6 days ago
Comments Off on ജനിച്ച നക്ഷത്രം പറയും നിങ്ങളുടെ ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളും! പൂരുരുട്ടാതി നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ചവരെക്കുറിച്ച്‌
1297

ജനിച്ച നക്ഷത്രം പറയും നിങ്ങളുടെ ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളും! മൂലം നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ചവരെക്കുറിച്ച്‌

മൂലം പത്തൊൻ‌പതാമത്തെ നക്ഷത്രമാണ്. തുടക്കക്കാരനെന്നും ..

6 days ago
Comments Off on ജനിച്ച നക്ഷത്രം പറയും നിങ്ങളുടെ ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളും! മൂലം നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ചവരെക്കുറിച്ച്‌
2165

ജനിച്ച നക്ഷത്രം പറയും നിങ്ങളുടെ ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളും! ഉത്രട്ടാതി നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ചവരെക്കുറിച്ച്‌

നക്ഷത്രനാമങ്ങളിൽ26-‌ാമത്തേതായി പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നു ..

1 week ago
Comments Off on ജനിച്ച നക്ഷത്രം പറയും നിങ്ങളുടെ ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളും! ഉത്രട്ടാതി നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ചവരെക്കുറിച്ച്‌
1528

ജനിച്ച നക്ഷത്രം പറയും നിങ്ങളുടെ ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളും! തൃക്കേട്ട നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ചവരെക്കുറിച്ച്‌

വൃശ്ചികരാശിയിലെ ഏറ്റവും ദീപ്തിയേറിയ നക്ഷത്രമാണ് ..

1 week ago
Comments Off on ജനിച്ച നക്ഷത്രം പറയും നിങ്ങളുടെ ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളും! തൃക്കേട്ട നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ചവരെക്കുറിച്ച്‌
1690

അറിയാമോ വാസ്തു പ്രകാരം ഒരാൾക്ക്‌ ഈ സമ്മാനങ്ങൾ കൊടുത്താൽ അത്‌ ദോഷകരമായി ബാധിക്കും!

സമ്മാനങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും പ്രീയപ്പെട്ടത് തന്നെ. കൊടുക്കൽ ..

1 week ago
Comments Off on അറിയാമോ വാസ്തു പ്രകാരം ഒരാൾക്ക്‌ ഈ സമ്മാനങ്ങൾ കൊടുത്താൽ അത്‌ ദോഷകരമായി ബാധിക്കും!
1336