സ്വന്തം വിവരക്കേട്‌ കൊണ്ട്‌ ഭർത്താവിന്റെ ചതി അറിയാതെ ഡൈവോഴ്സ്‌ പേപ്പറിൽ ഒപ്പിട്ടുകൊടുത്ത അവൾക്ക്‌ പിന്നീട്‌ സംഭവിച്ചത്‌

കഥയല്ലിത് ജീവിതം: ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വിഡ്ഢിയായ പെണ്ണ് ..

3 days ago
0
34