അവിഹിതം രണ്ടു വീട്ടുകാരും പിടിച്ചു, ഭർത്താവ്‌ കരഞ്ഞ്‌ കാലുപിടിച്ചപ്പോൾ ഭാര്യ ക്ഷമിച്ചു, പക്ഷെ ഭാര്യ പിഴച്ചവൾ, പുറത്ത്‌!

ഇന്ന് ഒരു കഥ കേൾക്കുക ആയിരുന്നു. കഥ അല്ല , ജീവിതം..! അവിഹിതം ..

2 weeks ago
0
4473