നഴ്സിംഗ്‌ ചാർജ്‌ എന്ന പേരിൽ വാങ്ങുന്നത്‌ വലിയ തുക, നഴ്സിന് കൊടുക്കുന്നത്‌ അതിന്റെ മൂന്നിലൊന്ന് മാത്രം: ഇതാ ഒരു വെളിപ്പെടുത്തൽ

ഇത് കോട്ടയത്തെ ഒരു സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലെ (സ്ഥാപനത്തിന്റെ ..

1 month ago
0
2066