നിയുക്ത മുഖ്യമന്ത്രിക്ക്‌ സ്ത്രീകളുടെ ഫെയ്സ്ബുക്ക്‌ കൂട്ടായ്മയായ ‘ഫ്രം ദ ഗ്രാനൈറ്റ്‌ ടോ‍പ്പിന്റെ’ ഒരു തുറന്ന കത്ത്‌

നിയുക്ത മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഒരു തുറന്ന കത്ത് തിളക്കമാര്‍ന്ന ..

1 year ago
0
3168