ഹൃദയമുള്ളവർക്കേ സഹായിക്കാൻ കഴിയൂ, അത്‌ കൃത്യമായി തെളിയിക്കുകയാണ് ‘ഹെൽപ്പിംഗ്‌ ഹാർട്ട്സ്‌’ എന്ന വാട്ട്സ്‌ ആപ്പ്‌ കൂട്ടായ്മ

വാട്ട്സ്‌ ആപ്പ്‌ കൂട്ടായ്മകൾ കേവലം ട്രോളുകൾ ഷെയർ ചെയ്യാനോ ..

5 days ago
0
25