ആദ്യ വിവാഹത്തിന്റെ കയ്പ്പുള്ള ഓർമ്മകളെ ദൂരെക്കളഞ്ഞ്‌ പുതിയ ജീവിതത്തിലേക്ക്‌ ചുവടു വെയ്ക്കാൻ 6 കാരണങ്ങൾ!

ജീവിതം എല്ലായ്പ്പോഴും സന്തോഷവും സമധാനവും മാത്രം നിറഞ്ഞതാകണമെന്നില്ല. ..

2 years ago
0
1138