എത്ര പറഞ്ഞിട്ടും നിങ്ങളുടെ പൊന്നോമന അനുസരിക്കുന്നില്ലേ? എങ്കിൽ ഈ അമ്മ പയറ്റി വിജയിച്ച തന്ത്രം ഒന്ന്‌ പരീക്ഷിച്ചു നോക്കൂ…

കുഞ്ഞുങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിൻറ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പലരും ..

2 months ago
0
332