കാൽ തൊട്ടു വന്ദിച്ച ജയറാമിനെ ദേഷ്യപ്പെട്ട്‌ ഇറക്കി വിട്ട മധു, തകർന്നു പോയ ജയറാം ഒടുവിൽ പരസ്യമായി മാപ്പും പറഞ്ഞു!

ജയറാം, അനുകരണ കലയിലെ മുടി ചൂടാ മന്നനായി കലാഭവനിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴാണ് ..

1 year ago
0
16004