മാധ്യമ പ്രവർത്തകരിലെ രാഷ്ടീയം: ദിലീപിനെ ന്യായീകരിച്ചവരെ വിമർശിച്ചവർ സ്വന്തം കാര്യം വന്നപ്പോൾ വെറും “മാഷ്ട്രീയ”പ്രവർത്തകർ

സഹപ്രവർത്തകയായ നടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുകയും പീഡിപ്പിക്കുകയും ..

1 day ago
0
15