അവർക്ക്‌ മദ്യവും പുരുഷന്റെ ചൂടും വേണം: മോഡലിംഗിന്റെ പേരിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തി നടി മെറിന

സിനിമ - മോഡലിംഗ് രംഗത്ത്  എന്താണ് നടക്കുന്നത്. തുറന്നു ..

18 hours ago
Comments Off on അവർക്ക്‌ മദ്യവും പുരുഷന്റെ ചൂടും വേണം: മോഡലിംഗിന്റെ പേരിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തി നടി മെറിന
1694